Behandelmethoden bij Psycholoog Utrecht Oost

Hoe een psycholoog  van Psycholoog Utrecht Oost wat voor je kan betekenen 

 • Cognitieve therapie. Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van gedachten op je gevoel en gedrag. Als je geneigd bent zaken negatief te interpreteren heeft dit onherroepelijk gevolgen voor je gevoelsleven. Je kunt makkelijker angstig, somber of geïrriteerd worden, met alle negatieve gedragingen tot gevolg. In cognitieve therapie onderzoekt de psycholoog samen met jou of die negatieve  denkwijze wel helemaal klopt. De nadruk ligt op het onderzoeken en veranderen van denkpatronen. Depressieve mensen bekijken bijvoorbeeld of zij inderdaad mislukt zijn in het leven en of andere personen hen werkelijk niet mogen of minachten. Bij het uitwerken van meer realistische standpunten en gedachten wordt door de psycholoog gebruik gemaakt van oefeningen. Lees meer over cognitieve therapie…
 • Gedragstherapie. In gedragstherapie staat je gedrag centraal. Hoe iemand zich gedraagt bepaalt namelijk voor een groot deel hoe iemand zich voelt. Wie geneigd is om uit angst zaken uit de weg te gaan, zal zijn angst vaak eerder versterken dan verminderen (op lange termijn tenminste). Wie niet goed weet hoe hij zijn mening het beste naar voren kan brengen, zal eerder onzeker of juist geïrriteerd worden. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen, zal gemakkelijk het slachtoffer worden van zijn eigen impulsiviteit. Binnen gedragstherapie breng je samen met je psycholoog eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart. Vervolgens helpt de psycholoog je om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden. Hiervoor worden diverse oefeningen en huiswerk gedaan. Zowel het inventariseren van problematisch gedrag als het bedenken en oefenen van nieuw, beter passend gedrag doe je samen met je therapeut. Lees meer over gedragstherapie…
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT) kijkt naar gedragspatronen en gedachten die problematisch geworden zijn en tracht met gedragsoefeningen de problemen op te lossen. Bijvoorbeeld leren naar de supermarkt te gaan bij een paniekstoornis of stap voor stap op weg naar een nieuwe baan als je faalangst hebt. Gedragstherapie en cognitieve therapie zijn onafhankelijk van elkaar ontstaan. De laatste 15 jaar zijn beide therapieën meer met elkaar geïntegreerd geraakt. Tegenwoordig worden zij vaak als één en dezelfde soort psychotherapie beschouwd: cognitieve gedragstherapie of CGt.  Cognitieve gedragstherapie kan dus zowel je manier van denken en interpreteren beïnvloeden, als je manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten.
  Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat cognitieve therapie en gedragstherapie vaak vergelijkbare gunstige effecten hebben op de problemen van cliënten. Lees meer over cognitieve gedragstherapie…
 • Relatie- en gezinstherapie behandelt de problemen die ontstaan tussen partners of gezinsleden waarbij de behandeling door alle betrokkenen wordt gevolgd. Voorbeelden zijn taakverdeling in huis, het bespreken van gezinsproblemen of steeds terugkerende patronen waar je last van hebt en waarbij het je niet lukt deze zelf te veranderen, terugkerende hoog oplopende conflicten, communicatieproblemen, intimiteitsproblematiek en problemen in de relatie. Lees meer over relatie- en gezinstherapie…
 • EMDR. Dit is een effectief bewezen therapie die helpt nare ervaringen te verwerken. Deze kortdurende methode is vooral bekend bij het verwerken van een trauma; een ingrijpende gebeurtenis zoals verlies van een dierbare, een verkeersongeluk of een fobie die ontstaan is na een traumatische gebeurtenis zoals een nare medische behandeling (tandarts). EMDR kan echter ook gebruikt worden bij een negatief zelfbeeld. Bijvoorbeeld indien er pestervaringen aan vooraf zijn gegaan of indien er sprake was van een kritische opvoeder. Lees meer over EMDR...
 • Cliëntgerichte psychotherapie. Een belangrijk uitgangspunt van cliëntgerichte psychotherapie is dat psychisch welzijn samenhangt met de mogelijkheid om ons zelf te zijn en ons verder als mens te ontwikkelen. In een omgeving die voldoende veiligheid biedt, kan je je  het beste ontplooien. Door een onveilige buiten- of binnenwereld kan dit proces van ontwikkeling stagneren en kunnen klachten ontstaan. Je voelt je bijvoorbeeld somber, gespannen of je hebt het gevoel vast te lopen. In een cliëntgerichte psychotherapie gaat het over deze klachten en de problemen waarmee deze klachten samenhangen. Het zicht krijgen op deze persoonlijke problemen gaat beter wanneer je in contact bent met jezelf, dus niet alleen met je gedachten maar vooral ook met je gevoelens. Door te praten over deze gevoelens en gedachten, kun je je problemen onderzoeken en ontdekken hoe je hierin verder kunt komen. De houding van de therapeut is in de cliëntgerichte therapie van groot belang is. Die therapeutische houding bestaat uit drie elementen: empathie, acceptatie en echtheid. Dat wil zeggen: de therapeut leeft zich zo goed mogelijk in je in, accepteert je zoals je bent, d.w.z. hij of zij is niet veroordelend en helpt je jezelf niet te veroordelen en hij of zij is als therapeut in contact met zijn of haar eigen gevoelens. Hierdoor ontstaat er een veilig klimaat waarin je je verder kan ontwikkelen. Een cliëntgerichte therapie is persoonsgericht, dat wil zeggen dat de psycholoog niet de psychische ‘stoornis’ als uitgangspunt neemt, maar samen met je onderzoekt hoe het komt dat je, met jouw voorgeschiedenis en toekomstverwachting, op dit moment klachten hebt. Het gaat er hierbij niet zozeer om hoe de psycholoog jouw problemen ziet, maar vooral om de betekenis die ze voor jou hebben. Lees meer over cliëntgerichte psychotherapie…
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT).  ACT is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie. Je leert je te richten op zaken die je op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals je eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals gevoelens en gedachten. Je leert een accepterende houding aan te nemen ten opzichte van deze emoties en gedachten. ACT gaat er vanuit dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken je belemmert bij het doen van de dingen die je belangrijk vindt en dus bij het leiden van een betekenisvol leven. Lees meer over Acceptance and Commitment Therapy (ACT)…
 • Runningtherapy. Runningtherapie is het therapeutisch inzetten van de ‘rustige duurloop’ voor mensen met uiteenlopende psychische klachten. Lees meer over runningtherapie…
 • Oplossingsgerichte therapie. Bij oplossingsgerichte therapie wordt geen aandacht geschonken aan de ontstaansgeschiedenis van psychische problemen. In plaats daarvan richt je je samen met je psycholoog vanaf het begin op de ideale situatie, zoals die zou zijn als de klacht er niet zou zijn. Lees meer over oplossingsgerichte therapie…
 • RET: Rationeel -Emotivieve Therapie. Volgens Rationeel-emotieve therapie (RET) komen klachten voort uit de manier waarop men gebeurtenissen of situaties interpreteert. In RET leer je irrationele overtuigingen te vervangen door gezonde overtuigingen. RET is een vorm van cognitieve therapie. Lees meer over Rationeel -emotieve therapie (RET)…
 • Kortdurende psychische hulp in de eerstelijn (KOP-model). Bij deze behandelmethode wordt gekeken wat de samenhang is tussen je klachten, je omstandigheden en je persoonlijkheid en copingstijl. Dit verklaringsmodel wordt in de therapie gebruikt om te zien waar veranderingen aangebracht moeten worden, zodat je weer hoop krijgt en zelfstandig verder kan. Lees meer over het KOP model…
 • Relaxatietraining. Wanneer je last hebt van spanningsklachten heeft dit uiteraard ook gevolgen voor je lichaam en je spierspanning. Door middel van ontspanningsoefeningen leer je je weer te ontspannen en kun je situaties en emoties beter hanteren. Lees meer over relaxatietraining…