Klachten en duur van de behandeling

Vanaf 2014 kunnen er in de basis GGZ verschillende typen behandeling, ofwel ‘prestaties’, worden gedeclareerd vanuit de basisverzekering. De indeling van de verschillende prestaties, zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), is als volgt:

prestatie BGGZ Omschijving Maximaal aantal minuten Aantal gesprekken
Basis Kort (BK) Lichte psychische aandoeningen 294 2 – 4 gesprekken
Basis Middel (BM) Matige psychische aandoeningen 495 5 – 7 gesprekken
Basis Intensief (BI) Ernstige psychische aandoeningen 750 8 – 12 gesprekken
Onvolledig behandeltraject Niet bevestigd vermoeden DSM 120 1 intakegesprek (incl. rapportage)

Er dient sprake te zijn van een psychische aandoening om voor vergoeding van de zorg in aanmerking te komen. Wij zullen bij de intake een inschatting maken van het aantal sessies dat nodig is. Dit doen we op grond van de ernst, de duur en de complexiteit van je klacht. Over het algemeen geldt:

  • Kort 2-4 sessies

Dit is voor cliënten met problematiek van lichte ernst, waarbij sprake is van een laag risico, een enkelvoudige aandoening of eventueel lage complexiteit en aanhoudende klachten.

Lichte ernst betekent dat er sprake is van relatief weinig symptomen, maar dat dit wel voldoende is om een te spreken van een psychische aandoening. De impact van de klachten op het dagelijks functioneren is beperkt.

  •  Middel 5-7 sessies

Dit is voor cliënten met problematiek van matige ernst, waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit. De duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.

Matige ernst wil zeggen dat de symptomen behorend bij de aandoening aanwezig zijn en dat er daarnaast sprake is van een aantal aanvullende symptomen. Er is sprake van waarneembare beperkingen in het dagelijks functioneren.

  •  Intensief 8-12

Dit is voor cliënten met ernstige problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit. De duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.

Ernstige problematiek wil zeggen dat de meeste symptomen behorend bij de aandoening aanwezig zijn. Er is sprake van uitval en/of substantiële beperkingen in het dagelijks functioneren (bijvoorbeeld niet kunnen werken).

In overleg kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ product, als de behandeling van je klachten toch meer tijd vraagt.

Indien er sprake is van een hoog risico of complexe problematiek kan worden verwezen naar de specialistische ggz (SGGZ). Complexe problematiek wil zeggen dat er sprake is van comorbiditeit (meerdere stoornissen), lichamelijke aandoeningen, psychosociale stressoren of een persoonlijkheidsstoornis. Een hoog risico wil zeggen: er zijn duidelijke aanwijzingen (ook intuïtief) die kunnen duiden op gevaar voor ernstige zelfverwaarlozing of verwaarlozing van naasten, decompensatie, suïcide, (huiselijk) geweld, kindermishandeling of automutilatie.

Onverzekerd product (OVP) bij BGGZ

Behandeling van bepaalde specifieke problemen valt helaas niet langer binnen de zorgverzekeringswet en komt daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Onder meer relatietherapie (tenzij er sprake is van een andere diagnose leidend tot de relatieproblemen), werkproblemen (tenzij er sprake is van een DSM-5 diagnose als ongedifferentieerde somatoforme stoornis, depressie of angststoornis) en aanpassingsstoornissen vallen onder niet-verzekerde zorg.

Wanneer je behandeling voor deze problemen wilt, dien je de kosten hiervan zelf te betalen. Het tarief voor onverzekerde zorg is € 110,- per zitting van 45 minuten. Hier rust geen BTW op. Voor relatietherapie gelden de volgende tarieven:  € 110.- per 45 minuten, € 125,- per 60 minuten of € 155,- per 75 minuten.
Er is geen verwijzing van de huisarts nodig.

Het is verstandig om vooraf na te gaan welke polis je hebt en wat dit betekent voor de vergoeding van de behandeling! Aan het eind van een kalenderjaar heb je altijd de mogelijkheid om over te stappen naar een andere polis of andere verzekeraar.